Thông báo

Category

THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ĐHQB-TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình) Ngành: Đại học Sư phạm Hóa học STT Nội dung Trình độ đào tạo Đại học Chính...
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ĐHQB-TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình) Ngành: Đại học Sư phạm Khoa học tự nhiên STT Nội dung Trình độ đào tạo Đại...
CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ ĐHQB – TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình)                                        Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn       Hệ: Chính quy       Khóa 63, 64  ...
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 Ngành: Sư phạm Toán STT Nội dung Trình độ đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng sư phạm chính quy Trung cấp sư phạm chính quy Chính quy Liên thông chính quy Văn bằng...