QBU - Quality - Betters - Us

Giới thiệu

Khoa Sư phạm được thành lập theo Quyết định số 1768/QĐ – UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 19 tháng 4 năm 2024 trên cơ sở đổi tên Khoa Khoa học cơ bản.

Khoa là đơn vị chuyên môn, hiện quản lí khoảng 150 sinh viên, chịu trách nhiệm chính về giảng dạy và nghiên cứu khoa học với hai bộ môn: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

  1. SỨ MẠNG

Khoa Sư phạm – Trường Đại học Quảng Bình là một khoa chuyên môn, hiện đang đảm nhận việc đào tạo các khối ngành sư phạm bao gồm Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử – Địa lý. Khoa có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc; Khoa luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu xã hội.

  1. TẦM NHÌN

* Tầm nhìn chiến lược

Khoa Sư phạm phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Tăng cường hợp tác với các khoa, viện trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trình độ đại học, hướng tới đào tạo sau đại học, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển bền vững.

* Tầm nhìn đến năm 2025

Khoa Sư phạm phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu về giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa sẽ tăng cường hợp tác với các khoa, viện trong nước và quốc tế để tổ chức các hội thảo khoa học có chất lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh để đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của địa phương và cả nước. Khoa dự kiến đẩy mạnh tuyển sinh và đào tạo các ngành học mới là Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Lịch sử – Địa lí bên cạnh các ngành học truyền thống như Sư phạm Toán học và Sư phạm Ngữ văn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

* Tầm nhìn đến năm 2030

Khoa Sư phạm phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước trong lĩnh vực đào tạo giáo viên; Tăng cường đánh giá ngoài các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng với các khoa, viện trong và ngoài nước theo hướng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng xu thế hội nhập và phát triển bền vững; Khoa dự kiến mở ít nhất một ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

  1. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

– Chất lượng, sáng tạo và nhân văn;

– Thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp là thước đo sự thành công của Khoa. Khoa Sư phạm luôn lấy chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội làm nền tảng và tiêu chí để phấn đấu.