Ba công khai

Category

BIỂU MẪU 17-18 C-BA CÔNG KHAI 2023-2024 Toan Biểu mẫu 17 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH     THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 Ngành: Sư phạm Toán   STT Nội dung Trình độ đào tạo Tiến...
(Ngữ văn)Biểu mẫu 18 – 2023- 2024                                                                                                                                                  Biểu mẫu 18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH      ĐƠN VỊ: KHOA KH CƠ BẢN     THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023 – 2024 Công khai thông tin về quy...
(Ngữ văn)Biểu mẫu 17 – 2023- 2024                                                                                                                                                          Biểu mẫu 17 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH    ĐƠN VỊ: KHOA KH CƠ BẢN     THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 (Kèm theo Công văn số 808/ ĐHQB – TTĐBCLGD...
Biểu mau 18c- SP KHTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH   KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN     THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023- 2024 C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Khóa 64,...
Biểu mau 18c- SP Hóa học TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH   KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023- 2024 C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành Khóa 62, Đại...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH        KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN     THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 (Kèm theo Công văn số 808/ĐHQB-TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình) Ngành: Đại học Sư...
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ĐHQB-TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình) Ngành: Đại học Sư phạm Hóa học STT Nội dung Trình độ đào tạo Đại học Chính...
THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ĐHQB-TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình) Ngành: Đại học Sư phạm Khoa học tự nhiên STT Nội dung Trình độ đào tạo Đại...
CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2022-2023 (Kèm theo Công văn số 808/ ĐHQB – TTĐBCLGD ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Quảng Bình)                                        Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Ngữ văn       Hệ: Chính quy       Khóa 63, 64  ...
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 Ngành: Sư phạm Toán STT Nội dung Trình độ đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng sư phạm chính quy Trung cấp sư phạm chính quy Chính quy Liên thông chính quy Văn bằng...
1 2 3 5