Tự đánh giá CTĐT

Category

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH           BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH ĐỊA LÝ HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo)      ...
Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   15/10 /2020 Thông tin chung về cơ sở giáo dục   Tên cơ sở giáo dục Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH...
Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 15/10 /2020 Thông tin chung về cơ sở giáo dục   Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập) Tiếng Việt:...
Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   15/10 /2020 Thông tin chung về cơ sở giáo dục   Tên cơ sở giáo dục Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH...
Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   15/10 /2020 Thông tin chung về cơ sở giáo dục   Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập) Tiếng Việt:...
Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   15/10 /2020 Thông tin chung về cơ sở giáo dục   Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập) Tiếng Việt:...
Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   15/10 /2020 Thông tin chung về cơ sở giáo dục   Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập) Tiếng Việt:...
1 2