PHỤ LỤC 8. CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – BM VẬT LÝ

Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

CƠ SỞ DỮ LIỆU
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày   15/10 /2020

 1. Thông tin chung về cơ sở giáo dục  
 1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)
 • Tiếng Việt: Trường Đại học Quảng Bình
 • Tiếng Anh: Quang Binh University
 1. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục
 • Tiếng Việt: ĐHQB
 • Tiếng Anh: QBU
 1. Tên trước đây (nếu có): ………………………………………………………………………………………..
 2. Cơ quan/Bộ chủ quản: UBND Tỉnh Quảng Bình
 3. Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
 4. Thông tin liên hệ: Điện thoại 02323 822010 Số fax ..
 5. E-mail: ………………………………………………………  Website: quangbinhuni.edu.vn
 6. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 2006
 7. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 2006
 8. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 2010
 9.  Loại hình cơ sở giáo dục: Công lập
 1. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
 1. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập)
 • Tiếng Việt: Bộ môn Khoa học tự nhiên
 • Tiếng Anh: Department of Nature Sciences
 1. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:
 • Tiếng Việt: KHTN
 • Tiếng Anh:
 1. Tên trước đây (nếu có): Bộ môn Vật lý
 2. Tên CTĐT
 • Tiếng Việt: Sư phạm Vật lý
 • Tiếng Anh: Physics Teacher Education
 1. Mã CTĐT: ………………………………………………….
 2. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): …………………………………
 3. Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: Bộ môn Khoa học tự nhiên. Trường Đại Học Quảng Bình .Tầng 2 – Nhà D. 312 Lí Thường Kiệt. Đồng Hới. Quảng Bình.
 4.  Số điện thoại liên hệ: 0232 3824342 Số fax: …………………………………
 5.  E-mail:……………………………………….Website: ……………………………………………
 6. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 2006
 7. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 2012
 8. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2016
 1. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
 1.  Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT (nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình, … quan hệ hợp tác, thành tích nổi bật).
 2.  Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT (vẽ sơ đồ riêng).
 3.  Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT.

(Riêng Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT ghi đầy đủ cả cấp trưởng, phó, còn lại các bộ phận khác chỉ ghi cấp trưởng).

TT

Các bộ phận

Họ và tên

Năm sinh

Học vị, chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục
1 Hiệu trưởng Hoàng Dương Hùng 1967 PGS. TS 0903503583

 

hunghd@quangbinhuni.edu.vn
2 Phó hiệu trưởng Bùi Khắc Sơn 1961 TS 0912386145 sonbk@quangbinhuni.edu.vn
3 Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Vượng 1967 PGS. TS 0902209065 vuongnd@quangbinhuni.edu.vn
Đơn vị thực hiện CTĐT
I. Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị
1. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Chung 11982 TTS 0989647286 chungnt@quangbinhuni.edu.vn
2. Phó Trưởng Khoa Nguyễn Quang Hòe 11963 TTS 0832640725 hoenq@quangbinhuni.edu.vn
II. Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội
1. Bí thư Chi bộ Nguyễn Thành Chung 11982 TTS 0989647286 chungnt@quangbinhuni.edu.vn
2. Phó bí thư Chi bộ Trần Thị Mỹ Hồng   TThS 0948387337 hongttm@quangbinhuni.edu.vn
3. Tổ trưởng công đoàn Lại Thị Hương 11985 TThS 0914708683 huonglt@quangbinhuni.edu.vn
4. Bí thư Đoàn thanh niên Dương Thị Mai Thương   TThS   thuongltm@quangbinhuni.edu.vn
IV. Các bộ môn
1. Bộ môn Khoa học tự nhiên          
  Trưởng Bộ môn Phan Trọng Tiến 11982 TTS 0979840563 tienpt@quangbinhuni.edu.vn
2. Bộ môn Khoa học xã hội Lê Trọng Đại        
 1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT:

Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ:

Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ:

Số lượng ngành đào tạo đại học: 06

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng:

Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): …………….

(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu các ngành, chuyên ngành đào tạo theo bậc học để cung cấp thông tin cho mục 27).

 1.  Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng)

Có      Không

Chính quy                                               x

Không chính quy                                   x

Từ xa

Liên kết đào tạo với nước ngoài

Liên kết đào tạo trong nước

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình)…………

 1.  Tổng số các ngành đào tạo ……………………….……………………..
 1. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
 1. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT

TT

Phân loại

Nam

Nữ

Tổng số

I

Cán bộ cơ hữu[1]

Trong đó:

     

I.1

Cán bộ trong biên chế      

I.2

Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn      

II

Các cán bộ khác

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng[2])

     
 

Tổng số

     

(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).

 

 1.  Thống kê, phân loại giảng viên

TT

Trình độ, học vị, chức danh

Số lượng GV

GV cơ hữu

GV thỉnh giảng trong nước

GV quốc tế

GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy

GV hợp đồng dài hạn[3] trực tiếp giảng dạy

GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Giáo sư, Viện sĩ

2

Phó Giáo sư

3

Tiến sĩ khoa học

4

Tiến sĩ

5

Thạc sĩ

6

Đại học

7

Cao đẳng

8

Trình độ khác

Tổng số

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) – cột (7) – cột (8) = ……….. người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu:…………………..

 1. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32).

 

Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học, học viện).

TT

Trình độ, học vị, chức danh

Hệ số quy đổi

Số lượng GV

GV cơ hữu

GV thỉnh giảng

GV quốc tế

GV quy đổi

GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy

GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy

GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Hệ số quy đổi

1,0

1,0

0,3

0,2

0,2

1 Giáo sư, Viện sĩ

5,0

             
2 Phó Giáo sư

3,0

             
3 Tiến sĩ khoa học

3,0

             
4 Tiến sĩ

2

             
5 Thạc sĩ

1

             
6 Đại học

0,5

             
  Tổng                

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)

 1. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người):

TT

Trình độ / học vị

Số lượng,

người

Tỷ lệ

(%)

Phân loại theo giới tính (ng)

Phân loại theo tuổi (người)

Nam

Nữ

< 30

30-40

41-50

51-60

> 60

1

Giáo sư, Viện sĩ                  

2

Phó Giáo sư                  

3

Tiến sĩ khoa học                  

4

Tiến sĩ                  

5

Thạc sĩ                  

6

Đại học                  

Tổng

 1.  Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:……………………..tuổi
 2.  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: ……………………………
 3.  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: ……………………………
 1. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu

TT

Tần suất sử dụng

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

Ngoại ngữ

Tin học

1

Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)    

2

Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)    

3

Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)    

4

Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)    

5

Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)    

Tổng    
 1. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
 1. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):

Năm học

Số thí sinh đăng ký vào CTĐT

(người)

Số
trúng tuyển

(người)

Tỷ lệ cạnh tranh

Số nhập học thực tế

(người)

Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm

Điểm trung bình của sinh viên được tuyển

Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

2016-2017

      20      

2017-2018

      10      

2018-2019

      10      

2019-2020

      6      

2020-2021.

      7      
 1. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy.

Đơn vị: người

Các tiêu chí

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1. Nghiên cứu sinh          
2. Học viên cao học          
3. Sinh viên đại học

Trong đó:

20 10 10 6 7
     Hệ chính quy 20 10 10 6 0
     Hệ không chính quy         7
4. Sinh viên cao đẳng

Trong đó:

         
     Hệ chính quy          
     Hệ không chính quy          
5. Học sinh TCCN

Trong đó:

         
     Hệ chính quy          
     Hệ không chính quy          
6. Khác…          
 1. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người

 

Năm học

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-

20…

Số lượng (người)

         
Tỷ lệ (%) trên tổng số người học          
 1. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu:

Các tiêu chí

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

1. Tổng diện tích phòng ở (m2)          
2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)          
3. Người học được ở trong ký túc xá (người)          
4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)          

 

 

 1. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học

Năm học

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Số lượng (người)          
Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên          
 1. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:

Đơn vị: người

Các tiêu chí

Năm tốt nghiệp

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ          
2. Học viên tốt nghiệp cao học          
3. Sinh viên tốt nghiệp đại học

Trong đó:

         
Hệ chính quy          
Hệ không chính quy          
4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:

         
Hệ chính quy          
Hệ không chính quy          
5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp

Trong đó:

         
Hệ chính quy          
Hệ không chính quy          
6. Khác…          

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)

 1. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT:

Các tiêu chí

Năm tốt nghiệp

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).          
2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).          
3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống câu 4

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:

         
3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).          
3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).          
3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp          
4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống câu 5

B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:

         
4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).          
     – Sau 6 tháng tốt nghiệp.          
     – Sau 12 tháng tốt nghiệp.          
4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).          
4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm.          
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này à chuyển xuống kết thúc bảng này.

B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này à điền các thông tin dưới đây:

         
5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%).          
5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%).          
5.3. Tỷ lệ người học phải được đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).          

Ghi chú:

– Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

– Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.

– Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

– Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.

 1. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
 1. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

TT

Phân loại đề tài

Hệ
số**

Số lượng

20..-20…

20..-20…

20..-20…

20…-20…

20…-20…

Tổng (đã quy đổi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đề tài cấp NN

2,0

           

2

Đề tài cấp Bộ*

1,0

           

3

Đề tài cấp trường

0,5

           

4

Tổng

           

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đề tài quy đổi: …………………………………………………………………..

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: ………….

 1. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây:

TT

Năm

Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu

(triệu VNĐ/ người)

1

20…      

2

20…      

3

20…      

4

20…      

5

20…      
 1. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

Số lượng đề tài

Số lượng cán bộ tham gia

Ghi chú

Đề tài cấp NN

Đề tài cấp Bộ*

Đề tài cấp trường

Từ 1 đến 3 đề tài

Từ 4 đến 6 đề tài

Trên 6 đề tài

Tổng số cán bộ tham gia

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

 1. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây:

TT

Phân loại sách

Hệ
số**

Số lượng

20…

20…

20…

20…

20…

Tổng (đã quy đổi)

1

Sách chuyên khảo

2,0

           

2

Sách giáo trình

1,5

           

3

Sách tham khảo

1,0

           

4

Sách hướng dẫn

0,5

           

5

Tổng

           

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): ……………………………………………………………………………

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ………………………….

 1. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:

Số lượng sách

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

Sách chuyên khảo

Sách giáo trình

Sách tham khảo

Sách hướng dẫn

Từ 1 đến 3 cuốn sách

Từ 4 đến 6 cuốn sách

Trên 6 cuốn sách

Tổng số cán bộ tham gia

 1. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

TT

Phân loại tạp chí

Hệ
số**

Số lượng

20..

20..

20..

20..

20…

Tổng (đã quy đổi)

1

Tạp chí khoa học quốc tế

1,5

           

2

Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước

1,0

           

3

Tạp chí / tập san của cấp trường

0,5

           

Tổng

           

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): ……………………………………………………..

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: …………………………

 1. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:

Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí

Nơi đăng

Tạp chí khoa học quốc tế

Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước

Tạp chí / tập san cấp trường

Từ 1 đến 5 bài báo

Từ 6 đến 10 bài báo

Từ 11 đến 15 bài báo

Trên 15 bài báo

Tổng số cán bộ tham gia

 1. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

TT

Phân loại hội thảo

Hệ
số**

Số lượng

20…

20…

20…

20…

20…

Tổng (đã quy đổi)

1

Hội thảo quốc tế

1,0

           

2

Hội thảo trong nước

0,5

           

3

Hội thảo cấp trường

0,25

           

4

Tổng

           

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): ……………………………………………………..

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ………………………………

 1. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:

Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo

Cấp hội thảo

Hội thảo quốc tế

Hội thảo
trong nước

Hội thảo ở trường

Từ 1 đến 5 báo cáo

Từ 6 đến 10 báo cáo

Từ 11 đến 15 báo cáo

Trên 15 báo cáo

Tổng số cán bộ than gia

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)

 1. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

Năm học

Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

 
 1. Nghiên cứu khoa học của người học

52.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:

Số lượng đề tài

Số lượng người học tham gia

Ghi chú

Đề tài cấp NN

Đề tài cấp Bộ*

Đề tài cấp trường

Từ 1 đến 3 đề tài

Từ 4 đến 6 đề tài

Trên 6 đề tài

Tổng số người học tham gia

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước

52.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)

TT

Thành tích nghiên cứu khoa học

Số lượng

20..-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

20…-20…

1

Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo          

2

Số bài báo được đăng, công trình được công bố          
 1. Cơ sở vật chất, thư viện
 1. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 114.225,4
 2. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 114.225,4
 3. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):

– Nơi làm việc: 5.276 Nơi học:   26.532  Nơi vui chơi giải trí:16.463

 1. Diện tích phòng học (tính bằng m2)

– Tổng diện tích phòng học: 12.642

– Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: ………….

 1. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin – Thư viện:………….

Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): ……..

 1. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT:

– Dùng cho hệ thống văn phòng: 165

– Dùng cho người học học tập: 303

Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: …………

 1. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:

1. Giảng viên:

Tổng số giảng viên cơ hữu (người):…………

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%):………

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%):……….

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%):…………

2. Người học:

Tổng số người học chính quy (người):……….

Tỷ số người học chính quy trên giảng viên:…………

Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):……….

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:

Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):…………………

Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):…………..

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%):……..

Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%):………..

Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ):………..

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay (%):…………………..

Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%):……..

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:…..

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:…

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:……

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:…………..

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:………………….

7. Cơ sở vật chất:

Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy:……………..

Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy:………..

Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy:………….

(Ghi chú: Việc hướng dẫn áp dụng quy định từ các văn bản trích dẫn trên đây sẽ được thay đổi khi có văn bản sửa đổi bổ sung hoặc văn bản mới ban hành của cấp có thẩm quyền)

 


[1]Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.

[2]Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật lao động sửa đổi.

[3]Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.

Những tệp tin đính kèm

Phụ lục 8 – công khai trước BM LÝ (1)