CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2021-2022 NGÀNH: ĐỊA LÝ

Biểu mẫu 17

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

Ngành: Điạ lý học

STT

Nội dung

Trình độ đào tạo

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

Chính quy

Liên thông chính quy

Văn bằng 2 chính quy

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

– Đối tượng tuyển sinh: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

* Kiến thức:

– Kiến thức nền tảng lý luận về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp nghiên cứu khoa học, pháp luật, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp, an ninh quốc phòng, giáo dục thể chất, đảm bảo sức khoẻ để công tác, phục vụ Tổ quốc.

– Kiến thức cơ sở ngành về địa lý đại cương và địa lý khu vực: thế giới, Việt Nam và địa phương Quảng Bình, GIS và viễn thám.

– Kiến thức cơ bản trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo như: văn hóa, lịch sử, dân tộc, thống kê, …

– Kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra trong lĩnh vực phát triển du lịch trong nước và quốc tế.

– Kiến thức về tâm lý và nghiệp vụ bổ trợ liên quan đến các vị trí việc làm trong lĩnh vực du lịch như: kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, phục vụ khách sạn, nhà hàng, …

* Kỹ năng:

– Vận dụng những kiến thức về địa lý học vào việc thực hiện các yêu cầu trong hoạt động du lịch.

– Tự thiết kế và triển khai, quản trị được chương trình, nội dung trong hoạt động hướng dẫn tại các địa điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí.

– Kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, cộng tác, xử lý tình huống, tổ chức các hoạt động tập thể…

– Khai thác và sử dụng một số phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ du lịch.

– Ngoại ngữ chuyên ngành trong việc thực hiện các công việc trong lĩnh vực du lịch;

* Thái độ:

– Phẩm chất cơ bản của người lao động xã hội chủ nghĩa; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; yêu nghề và có đạo đức nghề nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; có tác phong chuyên nghiệp; có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

* Trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên (bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc tương đương do một cơ sở được Trường Đại học Quảng Bình chỉ định cấp.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

– Mỗi lớp sinh hoạt của sinh viên có một cố vấn học tập, có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên về học tập, sinh hoạt.

– Phòng Đào tạo, bộ phận Giáo vụ khoa hỗ trợ, tư vấn cho ngườ ihọc về các vấn đề học vụ.

– Dịch vụ dành cho người học đa dạng và hầu hết đều có thể thực hiện qua online như: xem thông báo, đăng ký học phần, tra cứu điểm thi, …

– Trường, Khoa, Bộ môn thường xuyên tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo để tạo điều kiện cho người học tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia trong và ngoài nước.

– Tổ chức tham quan thực tế, kiến tập, thực tập nghề theo định kỳ.

– Có nhiều CLB sinh viên:  hoạt động thường xuyên, hiệu quả: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Tiếng Anh chuyên ngành Địa lý du lịch, CLB phát triển kỹ năng nghề du lịch, CLB Guitar, …

– Lãnh đạo trường luôn sẵn sàng lắng nghe mọi góp ý từ người học qua email, diễn đàn, …

IV

Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

Chương trình được thiết kế trong 8 học kỳ, gồm 57 học phần, 128 tín chỉ (chưa kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh và Ngoại ngữ), trong đó: 22 tín chỉ kiến thức chung, 106 tín chỉ kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (142 tín chỉ cơ sở ngành, 41 tín chỉ kiến thức chuyên ngành và bổ trợ bắt buộc, 10 tín chỉ bổ trợ tự chọn, 13 tín chỉ thực tập, KLTN hoặc học phần thay thế).

V

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

– Nhân viên thiết kế, phát triển và điều hành chương trình du lịch tại các công ty lữ hành.

– Hướng dẫn viên du lịch tự do hoặc hướng dẫn viên tại các điểm đến (sau khi được bổ túc chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch).

– Nhân viên lễ tân, tổ chức sự kiện, phục vụ tại các khách sạn, nhà hàng – bar, khu du lịch;

– Giảng dạy và nghiên cứu ở các Trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp có đào tạo về du lịch hoặc các cơ sở đào tạo nhân lực du lịch, cơ quan nghiên cứu, dự án phát triển du lịch (sau khi được bổ túc chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm).

– Chuyên viên tại các cơ quan quản lý, quy hoạch lãnh thổ du lịch như: Sở, phòng Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, văn phòng hướng dẫn du lịch, …;

                                                                                                                        Quảng Bình, ngày ….. tháng 10 năm 2021

                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

 

Biểu mẫu 18

        UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT

Tên môn học

Mục đích môn hc

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

Khóa 60 (2018)

1

Cơ sở địa lý tự nhiên Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

2

Cơ sở địa lý nhân văn Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

3

Thống kê trong khoa học xã hội Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK1

Viết

4

Tin học Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK1

Viết/ Thực hành

5

Pháp luật đại cương Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK1

Viết

6

Địa chất và địa mạo học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

7

Nhập môn khoa học du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

8

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK2

Viết/ vấn đáp

9

Cơ sở văn hóa Việt Nam Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

10

Khí tượng, khí hậu và thủy văn học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

11

Dân số học và lao động Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

12

Địa lý kinh tế Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

13

Phương pháp nghiên cứu khoa học Phát triển khối kiến thức đại cương

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

14

Bản đồ học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK2

Bài tập lớn

15

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Phát triển khối kiến thức đại cương

3

HK3

Viết/ vấn đáp

16

GIS và viễn thám đại cương Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK3

Bài tập lớn

17

Thổ nhưỡng và địa sinh vật Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

18

Cảnh quan học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

19

Địa lý du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

20

Kinh tế du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

21

Tin học ứng dụng Phát triển khối kiến thức đại cương

3

HK3

Viết/ Thực hành

22

Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK4

Viết/ vấn đáp

23

Địa lý tự nhiên các lục địa Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

24

Marketing du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

25

Tuyến, điểm du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

26

Tài nguyên và môi trường du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

27

Quy hoạch du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

28

Thực địa 1 Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

1

HK4

Tiểu luận

29

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Phát triển khối kiến thức đại cương

3

HK5

Viết/ vấn đáp

30

Địa lý kinh tế – xã hội thế giới Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK5

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

31

Đánh giá tác động môi trường Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK5

Viết/ vấn đáp

32

Nghiệp vụ lữ hành Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK5

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

33

Tiếng Anh du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK5

Viết

34

Thực địa 2 Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

1

HK5

Tiểu luận

35

Địa lý tự nhiên Việt Nam Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK6

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

36

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK6

Viết/ vấn đáp

37

Tâm lý học du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK6

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

38

Thống kê ứng dụng (SPSS) Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK6

Bài tập lớn

39

Thực tập nghề nghiệp Làm quen môi trường công việc thực tiễn

2

HK6

Tiểu luận

40

Bảo tàng và di tích Việt Nam Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK6

Viết

41

Kỹ năng nghề du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK7

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

42

Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK7

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

43

GIS và viễn thám ứng dụng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK7

Viết/Bài tập lớn

44

Tổ chức sự kiện Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK7

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

45

Nghiệp vụ lễ tân Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK7

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

46

Nghiệp vụ buồng phòng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK7

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

47

Pháp luật về du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK7

Viết/ vấn đáp

48

Địa lý địa phương (Quảng Bình) Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK8

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

49

Thương mại điện tử Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK8

Viết/ vấn đáp

50

Thực tập tốt nghiệp Làm quen môi trường công việc thực tiễn

4

HK8

Tiểu luận

51

Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

7

HK8

Khóa luận

52

Một số vấn đề Địa lý hiện đại (Thay thế KLTN) Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

2

HK8

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

53

Một số loại hình du lịch ở Việt Nam (Thay thế KLTN) Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

3

HK8

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

54

Hoàn thiện kỹ năng du lịch (Thay thế KLTN) Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

2

HK8

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận
Khóa 61 (2019)

1

Triết học Mác – Lênin Phát triển khối kiến thức đại cương

3

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

2

Cơ sở địa lý tự nhiên Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

3

Cơ sở địa lý nhân văn Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

4

Thống kê trong khoa học xã hội Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

5

Tin học Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

6

Pháp luật đại cương Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK1

Viết

7

Địa chất và địa mạo học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

8

Nhập môn khoa học du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

9

Địa lý du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

10

Cảnh quan học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

11

Kinh tế – chính trị Mác – Lênin Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK2

Viết/ vấn đáp

12

Chủ nghĩa xã hội khoa học Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK2

Viết/ vấn đáp

13

Phương pháp nghiên cứu khoa học Phát triển khối kiến thức đại cương

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

14

Khí tượng, khí hậu và thủy văn học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

15

Dân số học và lao động Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

16

Địa lý tự nhiên các lục địa Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

17

Marketing du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

18

Tuyến, điểm du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

19

Tài nguyên và môi trường du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

20

Thực địa 1 Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

1

HK2

Tiểu luận

21

Tư tưởng Hồ Chí Minh Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK3

Viết/ vấn đáp

22

Bản đồ học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp

23

Thổ nhưỡng và địa sinh vật Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

24

Địa lý kinh tế Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

25

Kinh tế du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

26

Địa lý kinh tế – xã hội thế giới Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

27

Quy hoạch du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

28

Đánh giá tác động môi trường Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

29

Nghiệp vụ lữ hành Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

30

Tiếng Anh du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

31

Thực địa 2 Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

1

HK3

Tiểu luận

32

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK4

Viết/ vấn đáp

33

Cơ sở văn hóa Việt Nam Phát triển khối kiến thức đại cương

2

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

34

GIS và viễn thám đại cương Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK4

Bài tập lớn

35

Địa lý tự nhiên Việt Nam Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

36

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

37

Tâm lý học du lịch

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK4

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

38

Thống kê ứng dụng (SPSS)

Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK4

Bài tập lớn

39

Thực tập nghề nghiệp Làm quen môi trường công việc thực tiễn

2

HK4

Tiểu luận

40

Bảo tàng và di tích Việt Nam Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK4

Viết

41

Tin học ứng dụng Phát triển khối kiến thức đại cương

3

HK5

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

42

Kỹ năng nghề du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK5

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

43

Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK5

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

44

GIS và viễn thám ứng dụng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK5

Viết/Bài tập lớn

45

Tổ chức sự kiện Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK5

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

46

Nghiệp vụ lễ tân Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK5

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

47

Nghiệp vụ buồng phòng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK5

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

48

Pháp luật về du lịch Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK5

Viết/ vấn đáp

49

Địa lý địa phương (Quảng Bình) Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK6

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

50

Thương mại điện tử Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK6

Viết/ vấn đáp

51

Thực tập tốt nghiệp Làm quen môi trường công việc thực tiễn

4

HK6

Tiểu luận

52

Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

7

HK6

Khóa luận

53

Một số vấn đề Địa lý hiện đại (Thay thế KLTN) Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

2

HK6

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

54

Một số loại hình du lịch ở Việt Nam (Thay thế KLTN) Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

3

HK6

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

55

Hoàn thiện kỹ năng du lịch (Thay thế KLTN) Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

2

HK6

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận
Khóa 62 (2020)

1

Thống kê trong khoa học xã hội Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK1

Viết

2

GIS và viễn thám đại cương Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

3

HK1

Bài tập lớn

3

Thống kê ứng dụng (SPSS) Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

4

Chuyên đề Địa lý tự nhiên đại cương Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

5

Chuyên đề Địa lý kinh tế – xã hội đại cương Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

6

Địa danh học Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

7

Chuyên đề Địa lý thế giới Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK1

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

8

Chuyên đề Địa lý tự nhiên Việt Nam Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

9

Chuyên đề Địa lý kinh tế – xã hội Việt Nam Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

10

Nghiên cứu thực địa Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK2

Tiểu luận

11

Cảnh quan học Phát triển khối kiến thức cơ sở ngành

2

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

12

Tổ chức sự kiện Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

2

HK2

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

13

GIS và viễn thám ứng dụng Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK3

Viết/Bài tập lớn

14

Tin học ứng dụng Phát triển khối kiến thức đại cương

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

15

Bản đồ chuyên đề Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

16

Phương pháp nghiên cứu địa lý Phát triển khối kiến thức chuyên ngành

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

17

Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

2

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

18

Biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

2

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

19

Tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế Hoàn thiện kiến thức toàn khóa

3

HK3

Viết/ vấn đáp/ Tiểu luận

                                                              Quảng Bình, ngày ….. tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU          KT. TRƯỞNG KHOA           P. TRƯỞNG BỘ MÔN KHXH     PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH

 

 

 ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn         TS. Nguyễn Quang Hòe

 

Những tệp tin đính kèm

Nganh Dia ly hoc cong khai