CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2021- 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

  KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

THÔNG BÁO

 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

năm học 2021- 2022

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

STT

Tên môn học

Mục đích môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy

Phương pháp đánh giá sinh viên

Hóa học đại cương

 

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về lý thuyết cấu tạo vật chất. Học xong học phần này, sinh viên phải nắm vững những qui luật chi phối các quá trình hóa học, đó là những qui luật về hiệu ứng năng lượng của phản ứng hóa học, những qui luật biến đổi trong BTH,… Sinh viên nắm được một số khái niệm cơ bản của hóa học và định luật hóa học, nắm được cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học, trạng thái tập hợp chất. Vấn đề quan trọng trong khi học học phần này không đơn thuần chỉ là sự nắm kiến thức mà còn sự vận dụng vào học kiến thức chuyên ngành tốt hơn.

3

ĐHSP Hóa K62 – HK1

Chuyên cần thái độ: 5%.

Kiểm tra thường xuyên: 35%,

Thi kết thúc học phần: 60%

Cơ sở lý thuyết hoá học vô cơ

 

Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các quy luật biến đổi; các thuyết liên kết hóa học và đặc điểm của các loại liên kết hóa học. Lý thuyết các phản ứng hóa học vô cơ và các khái niệm ban đầu về phức chất

2

ĐHSP Hóa K62 – HK1

Chuyên cần thái độ: 5%.

Kiểm tra thường xuyên: 35%,

Thi kết thúc học phần: 60%

Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

 

Giới thiệu những kiến thức cơ bản, hiện đại về Hóa học hữu cơ gồm: Đại cương về hóa học hữu cơ: Các khái niệm vền hóa học hữu cơ, cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ, cấu trúc không gian và đồng phân, các loại liên kết trong hóa học hữu cơ, các loại hiệu ứng, phương pháp xác định cấu trúc phân tử hữu cơ, phân loại phản ứng hóa học.

Cơ sở lý thuyết các loại phản ứng hữu cơ: Cơ chế phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phản ứng, từ đó vận dụng vào nghiên cứu tính chất của các loại hợp chất hữu cơ.

3

ĐHSP Hóa K62 – HK1

Chuyên cần thái độ: 5%.

Kiểm tra thường xuyên: 35%,

Thi kết thúc học phần: 60%

Nhiệt động học

 

Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quy luật về nhiệt động các quá trình hoá học. Xét các thông số nhiệt động, nội năng, entanpi, entropi, thế đẳng áp, thế đẳng nhiệt, hóa thế; khả năng và chiều hướng mức độ diễn ra quá trình hoá học. Đại cương về nhiệt động học dung dịch.

32

ĐHSP Hóa K62 – HK1

Chuyên cần thái độ: 5%.

Kiểm tra thường xuyên: 35%,

Thi kết thúc học phần: 60%

Điện hóa học Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: Dung dịch chất điện li và sự hình thành dung dịch chất điện li. Hoá học với dòng điện (điện cực, thế điện cực, phương trình Nernst, cân bằng oxi hoá khử, sự điện phân).  Một số cân bằng khác trong dung dịch chất điện li (cân bằng axit bazơ, cân bằng hoà tan, sự điện li, thuỷ phân), khái niệm axit bazơ. Các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại.

2

ĐHSP Hóa K62 – HK2

Chuyên cần thái độ: 5%.

Kiểm tra thường xuyên: 35%,

Thi kết thúc học phần: 60%

Động hóa học Nội dung học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tốc độ phản ứng, bậc phản ứng, cơ chế và động học của các phản ứng hoá học đơn giản và phức tạp: ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt độ, chất xúc tác đến tốc độ phản ứng; phản ứng dây chuyền, quang hoá, xúc tác men (enzim).

2

ĐHSP Hóa K62 – HK2

Chuyên cần thái độ: 5%. Kiểm tra thường xuyên: 30%, Thi kết thúc học phần: 65%

Tiếng anh chuyên ngành Học phần Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học bao gồm 5 bài học với các chủ đề như vật chất, vật chất và cấu trúc, bảng hệ thống tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học. Các bài được biên soạn theo trình tự giới thiệu bài đọc và các bài tập luyện tập về kỹ năng đọc hiểu, về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp ngay sau mỗi bài để sinh viên có cơ hội vừa nắm vững nội dung bài đọc và rèn luyện các kỹ năng cần thiết của học phần

2

ĐHSP Hóa K62 – HK2

Chuyên cần thái độ: 5%. Kiểm tra thường xuyên: 35%, Thi kết thúc học phần: 60%

Phát triển chương trình hóa học nhà trường Học phần phát triển chương trình môn hóa học nhà trường trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thiết kế và phát triển CT môn học,phục vụ cho việc xây dựng và phát triển chương trình giáo dục ở trường phổ thông trong tương lai.

SV có khả năng vận dụng kiến thức về thiết kế CT để phân tích CT hóa học THPT hiện hành đồng thời có thể thiết kế và phát triển được CT hóa học THPT theo từng khối lớp khác nhau.

2

ĐHSP Hóa K62 – HK2

Chuyên cần thái độ: 5%. Kiểm tra thường xuyên: 35%, Thi kết thúc học phần: 60%

Thực tập sư phạm Học phần gồm các nội dung cơ bản sau:

Nội dung 1: Tìm hiểu thực tế việc dạy học ở cơ sở thực tập

Nội dung 2: Thực tập giảng dạy

Nội dung 3: Thực tập công tác chủ nhiệm lớp

Nội dung 4: Thực tập nghiên cứu khoa học giáo dục

+ Mỗi sinh viên thực tập phải thực hiện hoàn chỉnh 1 bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục (NCKHGD). Trước khi đến địa điểm thực tập, sinh viên thực tập được chọn đề tài nghiên cứu của mình và làm sẵn đề cương nghiên cứu (có sự hướng dẫn, gợi ý của giảng viên trong khoa) trên tất cả các môn đã học liên quan đến các vấn đề  thực hiện ở trường phổ thông.

+ Trong thời gian TTSP cuối khóa, sinh viên thực tập thu thập số liệu, tư liệu qua điều tra, khảo sát để viết bài tập nghiên cứu. Sau 7 ngày kể từ khi kết thúc đợt TTSP cuối khóa, mỗi sinh viên thực tập phải hoàn thành xong bài tập nộp về khoa để xử lý kết quả tổng hợp đợt TTSP cuối khóa..

3

ĐHSP Hóa K61 – HK1

Nội dung 1: Tìm hiểu thực tiễn giáo dục.

Nội dung 2: Thực tập giảng dạy

Nội dung 3: Thực tập làm chủ nhiệm lớp

Điểm TTSP = Điểm thực tập giảng dạy* 0,6 + điểm thực tập chủ nhiệm * 0,4

Quảng Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2021

 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                 TRƯỞNG KHOA