CÔNG KHAI CÁC MÔN HỌC CỦA KHÓA 60, CHUYÊN NGÀNH SƯ PHẠM LỊCH SỬ, HỆ CHÍNH QUY. ĐHSP LỊCH SỬ LIÊN THÔNG TỪ CĐSP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2020 – 2021

C. Công khai các môn học của khóa 60, chuyên ngành Sư phạm Lịch sử, hệ chính quy. ĐHSP Lịch sử Liên thông từ CĐSP

STT

Tên môn học

Mục tiêu môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy (dự kiến )

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

 Trải nghiệm sáng tạo trong  dạy học lịch sử Trang bị cho SV kiến thức về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm về thực hành dạy học, hình thành năng lực tổ chức hoạt động dạy học gắn với thực tiễn.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thực hành bộ môn

2

15/8 – 29/8/2020

 Sản phẩm, +  viết hoặc vấn đáp

2

Phát triển Chương trình môn Lịch sử Trang bị  cho SV kiến thức kỹ năng về xây dựng và phát triển chương trình môn Lịch sử ở trường phổ thông.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thực hành bộ môn

2

30/8/15/9/2020

Sản phẩm +  viết hoặc vấn đáp

3

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả DH Lịch sử ở trường PT Củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng thực hành dạy học lịch sử.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thực hành bộ môn

3

16/9- 30/9/20

 Sản phẩm, +  viết hoặc vấn đáp

4

Hồ Chí Mnh- Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Phát triển kiến thức cơ sở ngành.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thực hành bộ môn

2

 23-31/8/2020

Viết hoặc tiểu luận

5

 Chủ nghĩa tư bản hiện đại Phát triển kiến thức cơ sở ngành.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thực hành bộ môn

2

 15/9 – 30/9/2020

Viết hoặc vấn đáp

6

Hậu phương CM trong chiến tranh VN 1945 – 1975 Phát triển kiến thức cơ sở ngành về lịch sử VN. Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thực hành bộ môn

2

 24/10- 24/11/2020

Viết hoặc vấn đáp

                  Lập biểu                                                                         Trưởng khoa

 

 

          ThS   Lê Trọng Đại                                                   TS. Nguyễn Thành Chung

 

 

 

 

 Biểu mẫu 18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

 

 

 

THÔNG BÁO

C. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2020 – 2021

Công khai các môn học chuyên ngành ĐHSP Lịch sử văn bằng 2. Khóa : 61

Hệ: Vừa làm vừa học

STT

Tên môn học

Mục tiêu môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy (dự kiến )

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

 Lịch sử thế giới cổ đại Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới nguyên thủy & cổ đại, trong đó tập trung vào những vấn đề chính của lịch sử xã hội nguyên thuỷ với những đặc trưng cơ bản về đời sống vật chất và tinh thần; sự hình thành, phát triển của xã hội cổ đại thông qua hai mô hình chủ yếu (xã hội cổ đại phương Đông và xã hội cổ đại Hy Lạp – Rôma).

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

21/8-10/9/20220

 Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

2

Lịch sử Việt Nam cổ đại    Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam từ khởi thuỷ đến nửa đầu thế kỷ X, tập trung vào các vấn đề: thời nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam (dấu vết và các giai đoạn phát triển); thời kỳ Bắc thuộc và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam nhằm bảo vệ, phát huy nền văn hoá dân tộc, giành quyền tự chủ.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 26/8- 15/9/2020 Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

3

 Lịch sử thế giới trung đại Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về quá trình hình thành, phát triển và suy tàn của xã hội phong kiến; những nét chính về lịch sử một số quốc gia phong kiến ở châu Á và Tây Âu.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

03

16/9-30/10/2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

4

 Lịch sử Việt Nam trung đại  Trang bị cho SV Những kiến thức cơ bản và hệ thống về tiến trình lịch sử VN từ thế kỷ X  – 1858 (thời kỳ xây dựng và bảo vệ quốc gia phong kiến độc lập tự chủ).

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

03

 30/10 – 15/12/2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

5

 Nhân học đại cương Trang bị cho SV kiến thức cơ bản về nhân  học: lịch sử hình thành và phát triển của nhân tộc học thế giới, các trường phái trong Nhân học và Lịch sử phát triển của nhân học VN; đặc điểm của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; những nét lớn về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 16/9- 18/10/20220

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

6

 Lịch sử quan hệ quốc tế Trang bị cho SV những tri thức về lịch sử quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ XIX đến nay gồm: những sự kiện quốc tế quan trọng,  MQH giữa các nước nhằm giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi và lãnh thổ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 16/11/ 15/12/2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

7

 Lịch sử thế giới cận đại Trang bị cho SV Những nội dung cơ bản về P. Tây thời cận đại, bao gồm: Những cuộc CMTS lớn, điển hình ở châu Âu và Bắc Mỹ; Cuộc CM công nghiệp và quá trình PT kinh tế TBCN. Sự phát triển của CNTB, phong trào CS và CNQT cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, quá trình CNTD xâm chiếm thuộc địa, phong trào đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc của Á – Phi – Mỹ  Latinh thời cận đại.

04

 16/11- 31/12/2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

8

Chuyên đề CMTS thời cận đại trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các loại hình, sắc thái của cách mạng tư sản thời cận đại; mặt khác chuyên đề đi sâu giới thiệu một số cuộc các mạng tiêu biểu cho mỗi sắc thái và làm rõ các đặc trưng của nó.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 01/01/2021 – 15/1/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

9

 Lịch sử ngoại giao Việt Nam Trang bị cho SV Những hiểu biết về điều kiện lịch sử, quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm nền ngoại giao VN từ thời dựng nước đến nay. Những thành tựu hạn chế của ngoại giao VN, bài học kinh nghiệm.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 16/01 – 31/1/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

10

 ĐNÁ lịch sử và hiện đại trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và khái quát về lịch sử Đông Nam Á thời cổ đại đến nay. Quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), MQH giữa Việt Nam và ASEAN. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; vai trò của Việt Nam trong việc hội nhập và liên kết của ASEAN.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

03

 01/2 -28/2/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

11

 Lý luận dạy học Lịch sử Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học lịch sử: đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu; sơ lược quá trình phát triển của bộ môn phương pháp dạy học lịch sử; giới thiệu về bộ môn lịch sử ở trường phổ thông Việt Nam (khái quát chung về bộ môn lịch sử ở trường phổ thông; cấu tạo chương trình, nội dung cơ bản của bộ môn lịch sử; nhiệm vụ cơ bản của bộ môn lịch sử ở trường phổ thông). Về quá trình hình thành tri thức lịch sử cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông: sự kiện, tạo biểu tượng, hình thành khái niệm, rút qui luật bài học lịch sử. Về chức năng, nhiệm vụ của bộ môn lịch sử ở trường trung học phổ thông.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

01/2- 28/2/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

12

 Kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử Trang bị cho SV hiểu biết mục đích ý nghĩa của việc đánh giá trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, nội dung yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá, các hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh, thực trạng việc kiểm tra, đánh giá và đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học hiện nay. Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 1/3 – 31/2/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

13

 Hình thành tri thức lịch sử cho Học sinh trang bị cho sinh viên những kiến thức về đặc trưng của nhận thức lịch sử, con đường hành thành tri thức lịch sử cho học sinh THPT, các thủ thuật, biện pháp sư phạm để hình thành tri thức lịch sử cho học sinh.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

01/4- 15/4/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

               Lập biểu                                                                            Trưởng khoa

 

 

 

          ThS   Lê Trọng Đại                                                  TS. Nguyễn Thành Chung

 

Biểu mẫu 18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

 

 

 

THÔNG BÁO

C. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học
năm học 2020 – 2021

Công khai các môn học chuyên ngành ĐHSP Lịch sử (Liên thông từ CĐSP). Khóa: 61

Hệ: Vừa làm vừa học

STT

Tên môn học

Mục tiêu môn học

Số tín chỉ

Lịch trình giảng dạy (dự kiến )

Phương pháp đánh giá sinh viên

1

Lịch sử tư tưởng Việt Nam Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về điều kiện hình thành, đặc điểm, sự ra đời và phát triển của các hệ tư tưởng ở Việt Nam từ buổi đầu dựng nước tới nay.  Trang bị cho người học thế giới quan và phương pháp luận mác xít – lênin nít về nghiên cứu lịch sử tư tưởng.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

20/10 – 15/11/2020

 Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

2

Lịch sử địa phương Trang bị cho sinh viên những hiểu biết khái lược về lịch sử địa phương; phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương và PP giảng dạy lịch sử địa phương ở THPT. Cách tố chức xây dựng phòng học bộ môn, nhà truyền thống.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 20/11- 15/12/2020 Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

3

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường PT  Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả bài giảng lịch sử ở trường phổ thông, các biện pháp cụ thể bao gồm: Vận dụng đúng đắn sáng tạo học thuyết Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào giảng dạy lịch sử. Vận dụng quan điểm lý luận dạy học lấy học sinh làm trung tâm, sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại, áp dụng PP dạy học hiện đại và phương pháp đánh giá đích thực. Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, làm việc nhóm

03

26/8- 30/9/2020 Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

4

Chủ nghĩa tư bản hiện đại Trang bị cho người học những kiến thức khái quát  QTHT và phát triển của CNTB từ thế kỷ XVI đến nay. Đặc biệt học phần giúp sinh viên hiểu rõ về CNTB từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay bao gồm: các đặc điểm, bản chất của CNTB hiện đại, tương lai phát triển của nó. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ và sự tác động của nó đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của CNTB hiện đại.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 26/9 – 19/10/2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

5

Nhân học đại cương Trang bị cho SV kiến thức cơ bản về nhân  học: lịch sử hình thành và phát triển của nhân tộc học thế giới, các trường phái trong Nhân học và Lịch sử phát triển của nhân học VN; đặc điểm của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; những nét lớn về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

20/9 – 20/10/2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

6

Hậu phương CM trong chiến tranh VN (1945 – 1975) phần trang bị cho sinh viên những tri thức về lý luận về hậu phương và tiền tuyến trong chiến tranh hiện đại. Mặt khác học phần còn trang bị cho sinh viên hiểu biết về quá trình xây dựng hậu phương trong cách mạng Việt Nam bao gồm hậu phương trong kháng chiến chống Pháp và hậu phương trong chống Mỹ; đặc điểm của hậu phương CM trong chiến tranh Việt Nam.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

20/10- 25/11/ 2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

7

 Lịch sử thế giới trung đại Quá trình hình thành, phát triển và suy tàn của xã hội phong kiến; những nét chính về lịch sử một số quốc gia phong kiến ở châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và ở Đông Nam Á (tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa).

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

03

27/9- 30/10

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

8

Lịch sử quan hệ

quốc tế

Trang bị cho SV những tri thức về lịch sử quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ XIX đến nay gồm: những sự kiện quốc tế quan trọng, MQH giữa các nước nhằm giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp về quyền lợi và lãnh thổ giữa các chủ thể trong quan hệ quốc tế.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

 1/11- 30/11/2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

9

Kiểm tra đánh giá trong dạy học Lịch sử Trang bị cho SV hiểu biết về mục đích ý nghĩa của việc đánh giá trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng, nội dung yêu cầu của việc kiểm tra đánh giá, các hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh, thực trạng việc kiểm tra, đánh giá và đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học hiện nay.

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

1/11- 30/11/2020

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

10

Hình thành tri thức Lịch sử Trang bị cho SV những kiến thức về đặc trưng của nhận thức lịch sử, con đường hành thành tri thức lịch sử cho học sinh THPT, các thủ thuật, biện pháp sư phạm để hình thành tri thức lịch sử cho học sinh

Rèn luyện kĩ năng tư duy khái quát hóa, phân tích tổng hợp, so sánh, đánh giá, kĩ năng giải quyết  vấn đề, kĩ năng ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm

02

01/12- 30/12

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

11

Lịch sử ngoại giao Việt Nam Trang bị cho sinh viên những hiểu biết về điều kiện lịch sử, quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm nền ngoại giao Việt Nam từ thời dựng nước đến nay. Những thành tựu, hạn chế của nền ngoại giao Việt Nam, bài học kinh nghiệm lịch sử.

02

01/01/2021- 30/01/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

12

Một số vấn đề cơ bản và đổi mới Lịch sử VN Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản và hiện đại về lịch sử VN từ thời nguyên thủy đến nay.

Áp dụng những kiến thức đã học để rèn luyện cho SV các kỹ năng tư duy tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá, thuyết trình; vận dụng kiến thức đã học phục vụ việc học tập, giảng dạy NCKH, vận dụng kiến thức LSVN vào việc giải quyết các bài toán cuộc sống và thực hành nghề nghiệp sau này.

Củng cố ở người học  lòng tự hào về lịch sử lâu đời, oanh liệt, hào hùng và những TT tốt đẹp của dân tộc VN. Củng cố lòng yêu nước, hình thành ở SV thái độ trân trọng, biết ơn các thế hệ tiền bối.

02

01/02 – 28/2/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

13

Một số vấn đề cơ bản và đổi mới Lịch sử thế giới Củng cố những kiến thức mang tính hệ thống, cơ bản và cập nhật được những thành tựu mới của LSTG từ thời nguyên thủy đến nay.

Áp dụng được kiến thức về LSTG để học tập các học phần liên quan giảng dạy LSTG trong chương trình GDPT, vận dụng kiến thức LSTG để rèn luyện kỹ năng NCKH và giải quyết các bài toán mà nghề nghiệp và cuộc sống đặt ra.

Củng cố ở SV niềm tin vào sự tiến bộ và phát triển của xã hội loài người; giúp thế hệ trẻ thấy được trách nhiệm, xác lập ý thức về nghĩa vụ của bản thân với tư cách là một công dân toàn cầu, một công dân VN

02

 01/02- 28/02/2021

Viết / vấn đáp/ Tiểu luận

14

Lịch sử thế giới hiện đại  Trang bị cho SV những hiểu biết cơ bản và có hệ thống về lịch sử thế giới hiện đai từ 1917 đến nay bao gồm: CM tháng Mười Nga và CNXH hiện thực từ năm 1917 đến nay; những thành tựu của CC cải cách, đổi mới ở các nước XHCN trong giai đoạn hiện nay. Các nước TBCN từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay và cuộc cách mạng KH – CN sau chiến tranh thế giới thứ hai. Các nước Á – Phi – Mĩ latinh, quan hệ quốc tế từ sau CTTG thứ nhất đến nay. Có hiểu biết khái quát về phong trào CS và CN quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay.

Tiếp tục rèn luyện cho SV các kỹ năng tư duy tổng hợp, khái quát hóa, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử. Nâng cao khả năng độc lập nghiên cứu, thực hành bộ môn thông qua các hoạt động trên lớp và tự học ở nhà.

Củng cố cho người học niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, vào con đường CNXH mà lịch sử dân tộc đã lựa chọn. Nhận thức được đặc điểm, bản chất và nhũng mâu thuẫn nội tại của CNTB, hiểu rõ xu thế phát triển tất yếu của xã hội loài người. Hiểu rõ quá trình đấu tranh GPDT ở các nước Á- Phi- Mĩ Latinh và sự sụp đổ của CNTD. Giáo dục sinh viên lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc.

04

01/3- 30/4/2021

15

Lịch sử VN hiện đại Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản và có hệ thống về tiến trình LSVN từ 1945 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng bao gồm: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và cuộc CM DTDCND ở miền Nam (1954 – 1975).

Áp dụng được các kiến thức cơ bản về LSVN (1945-1975) luận giải tiến trình LSVN hiện đại, hiểu được bản chất, nội dung, tính chất, ý nghĩa các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ .Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu lịch sử; các kỹ năng thực hành bộ môn. Củng cố ở người học lòng tự hào dân tộc, ý thức biết trân trọng, bảo vệ những thành quả mà các thế hệ cha, ông đã tạo dựng.

04

10/3-30/4/2021

               Lập biểu                                                                            Trưởng khoa

 

 

          ThS   Lê Trọng Đại                                                  TS. Nguyễn Thành Chung

 

Những tệp tin đính kèm

Biểu mẫu 18, nh 20 -21 bộ môn sử (1)